NOWE BRZESZCZE GRUPA TAURON SP. Z O.O.

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala Tauron Wydobycie S.A.:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Centrala
Zakład Górniczy Brzeszcze:

tel. +48 32 716 53 00
fax.+48 33 843 29 63

 

 

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach została zawiązana 31.07.2015 r. w Katowicach pod firmą RSG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 05.08.2015 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał rejestracji spółki RSG Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedynym udziałowcem Spółki pozostaje TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. W dniu 20.10.2015 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana firmy spółki na Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

W dniu 19.10.2015 r. Spółka zawarła ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przedwstępną warunkową umowę sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W dniu 23.10.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Uchwale nr 1/2015 wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej w szczególności własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz udziały w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz inne składniki aktywów trwałych, a także na zaciągnięcie zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wymienionych w przedwstępnej warunkowej umowie. W dniu 03.11.2015 r. NBGT Sp. z o.o. zawarła z TAURON Polska Energia S.A. umowę w sprawie gwarancji podwyższenia kapitału zakładowego spółki do maksymalnej kwoty 185.000.000 zł.

W dniu 17 grudnia 2015 r. spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. uzyskała decyzję Ministra Środowiska o przeniesieniu z dniem 31 grudnia 2015 r. na rzecz NBGT Koncesji nr 12/2004 z 23 września 2004 r. udzielonej Kompanii Węglowej S.A., następnie przeniesionej na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o., na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze" położonego na terenie miasta i gminy Brzeszcze oraz gminy Oświęcim w województwie małopolskim oraz gminy Miedźna w województwie śląskim.

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarły 31 grudnia 2015 r. umowę sprzedaży części Zakładu Górniczego w Brzeszczach. W efekcie w Grupie TAURON funkcjonują obecnie trzy kopalnie.

Działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. rozpoczęła 1 stycznia 2016 roku.

Podstawowe dane o Spółce

Lp.

Wyszczególnienie

Dane

1.

Nazwa Spółki

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

2.

Siedziba Spółki

Brzeszcze

3.

Skrócona nazwa Spółki

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

4.

Kapitał zakładowy

55 078 000,00 zł

5.

Udziały

TAURON Wydobycie S.A. posiada 100% udziałów w Spółce oraz dysponuje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników

6.

NIP

6342843934

7.

REGON

362180705

8.

KRS

0000570050

9.

Data rejestracji w KRS

05.08.2015 r.

10.

Telefon

032 716 53 00

11.

Fax

033 843 29 63

12.

Strona www

www.nowebrzeszcze.pl

13.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

05, 10, Z, WYDOBYWANIE WEGLA KAMIENNEGO

14.

Obszar działania Spółki:

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą