TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00

 

 

TAURON Wydobycie S.A.

Zarząd TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie informuje o zarejestrowaniu 
w dniu 01.12.2016r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach połączenia
spółki TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000228587 ze spółką Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy
ul. Kościuszki 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000570050.

Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Nowe Brzeszcze Grupa TAURON
sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na TAURON Wydobycie S.A. jako spółkę przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.tauron-wydobycie.pl oraz www.nowebrzeszcze.pl.

Na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka TAURON Wydobycie S.A. wstąpiła z dniem 01.12.2016r. we wszystkie prawa i obowiązki spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o., w szczególności w prawa i obowiązki określone umowami, których stroną była spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o.

Dane spółki, która dokonała przejęcia spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o., są następujące:

  1. firma spółki: TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna,
  2. siedziba spółki: Jaworzno,
  3. adres spółki: ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno,
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 632-18-80-539,
  5. REGON : 240033634,
  6. dokumentacja spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód
    w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  7. spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000228587,
  8. kapitał zakładowy spółki wynosi 355.510.780,00 zł i został wpłacony w całości.